Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Olimpiady Wiedzy Religijnej

dla Szkół Podstawowych w Diecezji Łowickiej

§1.

 1. Olimpiada Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych w Diecezji Łowickiej zwana dalej „Olimpiadą” (bądź w skrócie OWR) jest olimpiadą przedmiotową organizowaną przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu.
 2. OWR kierowana jest przede wszystkim do uczniów klas VII i VIII. Dopuszczalna jednak jest możliwość startu uczniów klas młodszych pod warunkiem zgody ze strony uczących ich katechetów.
 3. Udział w OWR mogą wziąć szkoły, które znajdują się na terenie Diecezji Łowickiej.

3a. W Olimpiadzie może wziąć udział uczeń, który nie mieszka na terenie Diecezji Łowickiej, ale uczęszcza do szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Diecezji Łowickiej.

3b. W Olimpiadzie nie może wziąć udziału uczeń, który mieszka na terenie Diecezji Łowickiej a uczęszcza do szkoły podstawowej poza Diecezją Łowicką.

 1. OWR jest olimpiadą wewnętrzną i nie jest w spisie Olimpiad Ministerstwa Edukacji i Nauki. Olimpiadą przedmiotową z religii katolickiej, będącą w spisie Olimpiad Ministerstwa Edukacji i Nauki jest tylko Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich.

§2.

Cele Olimpiady Wiedzy Religijnej są następujące:

 1. zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
 2. poszerzenie działań nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
 3. kształtowanie u młodzieży umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
 4. stworzenie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

§3.

 1. Olimpiadę organizuje Komitet Główny – Olimpiady Wiedzy Religijnej, zwany dalej Komitetem Głównym. Jest on odpowiedzialny za poziom merytoryczny na wszystkich etapach i za organizację etapu diecezjalnego.
 2. Przewodniczącym Komitetu Głównego jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu. Przewodniczący przydziela zadania poszczególnym członkom Komitetu Głównego. Osobiście lub przez wyznaczoną osobę zwołuje posiedzenia Komitetu Głównego, czuwa nad całokształtem prac, reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz. Przewodniczący stoi na czele Komisji Sprawdzającej etapu diecezjalnego osobiście lub wyznacza do tej funkcji innego członka Komitetu Głównego.
 3. W skład Komitetu Głównego wchodzą pracownicy Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Do Komitetu Głównego Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej może powołać inne osoby.
 4. Komitet Główny prowadzi archiwum akt Olimpiady. Przez okres 2 lat przechowuje prace uczestników etapu diecezjalnego.

§4.

 1. Charakter OWR i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w olimpiadzie. Dlatego jest rzeczą ważną, aby każdy uczestnik olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 2. OWR jest przeprowadzana w trzech etapach. Etap szkolny, etap dekanalny i etap diecezjalny.
 3. Temat OWR, zakres materiału (literatura), instrukcja dla organizatorów poszczególnych etapów oraz wykaz nagród opracowuje Komitet Główny w formie informacji o OWR. Informację te zostają przekazane katechetom na odprawie katechetycznej pod koniec sierpnia i jednocześnie zostają zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej OWR.

§5.

 1. Etap szkolny przeprowadza się na terenie szkoły. Etap szkolny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Godzina etapu szkolnego została ustalona przez Komitet Główny na 10.00. Zmiana terminu etapu szkolnego i godziny OWR nie jest możliwa przez poszczególne szkoły. Dopuszczalna jest zmiana daty etapu szkolnego i godziny OWR przez Komitet Główny i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich biorących udział w etapie szkolnym Olimpiady.
 2. Pytania na etap szkolny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrekcję szkoły. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie tuż przed etapem szkolnym.
 3. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 4. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny pocztą tradycyjną tylko do Dyrekcji szkoły.
 5. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną do Komitetu Głównego (z oficjalnej strony internetowej OWR) jest potwierdzeniem udziału szkoły w Olimpiadzie.
 6. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
 7. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet Główny razem z pytaniami na etap szkolny.
 8. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50%punktów na etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 6)
 9. Czas pisania testu na etapie szkolnym to 45 minut.
 10. Oświadczenie RODO czyli oświadczenie; o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przedmiotowym, o przetwarzaniu danych osobowych i o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wspomniane oświadczenie RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje w szkole (od każdego ucznia).

§6.

 1. Etap dekanalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu dekanalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie dekanalnym.
 2. Odpowiedzialnym za etap dekanalny jest miejscowy ks. dziekan lub kapłan oddelegowany przez ks. dziekana.
 3. Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
 4. Pytania na etap dekanalny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem dekanalnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez ks. Dziekana. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie przed etapem dekanalnym.
 5. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 6. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny tylko do ks. Dziekana.
 7. Koperta z pytaniami otwierana jest w obecności piszących.
 8. Jeśli w etapie dekanalnym brało udział do 25 osób (włącznie), dekanat na etapie diecezjalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 26 do 40, cztery osoby a powyżej 40, pięć osób.
 9. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap diecezjalny więcej niż pięć osób.
 10. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet Główny” OWR razem z pytaniami na etap dekanalny.
 11. Na etap diecezjalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50%punktów na etapie dekanalnym oraz zajęli jedno z trzech, czterech lub pięciu miejsc. (patrz punkt 8)
 12. Czas pisania testu na etapie dekanalnym to 45 minut.

§7.

 1. Etap diecezjalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu diecezjalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie diecezjalnym.
 2. Nie ma możliwości, aby uczniowie pisali etap diecezjalny wcześniej albo później od wyznaczonej daty. W przypadku choroby, wyjazdu lub innego losowego wydarzenia uczeń traci szansę brania udziału w etapie diecezjalnym.
 3. Odpowiedzialnym za etap diecezjalny jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, lub wyznaczony przez niego do tej funkcji inny członek Komitetu Głównego.
 4. Miejscem przeprowadzenia etapu diecezjalnego jest Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6. Godzinę etapu diecezjalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
 5. Po modlitwie w kaplicy, odbywa się losowanie numerów (miejsc) przez uczestników etapu diecezjalnego OWR.
 6. Czas pisania testu, 1 godzina.
 7. Prace uczniów ocenia Komisja Sprawdzająca powołana w tym celu przez Komitet Główny OWR. Skład Komisji Sprawdzającej zostaje podany do wiadomości uczestnikom etapu diecezjalnego i ich opiekunom.
 8. W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie są ogłoszone wyniki. Na ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny. Wyniki będą ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej OWR.
 9. Przewodniczący Komisji Sprawdzającej lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia telefonicznie pierwsze trzy osoby i ich opiekunów o wynikach Olimpiady. Informacja ta pojawia się też na oficjalnej stronie internetowej. Lista trzech osób podana jest w porządku alfabetycznym.
 10. Uroczyste i oficjalne ogłoszenie wyników odbywa się w obecności Ks. Biskupa. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Odpowiedzi na pytania dodatkowe uczeń udziela przed Przewodniczącym Komisji Sprawdzającej lub delegowanym przez niego Członkiem Komitetu Głównego.

§8.

Nagrody:

 1. Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) czterodniowa pielgrzymka-wycieczka.
 2. Nagrody mogą się zmieniać w każdej edycji olimpiady.
 3. Uczestnicy OWR o nagrodach informowani są na początku olimpiady.
 4. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody wręcza Ks. Biskup Ordynariusz lub delegowany przez niego kapłan.

§9.

Informacje dodatkowe:

 1. Cała literatura wyznaczona na daną edycję OWR dostępna jest na stronie internetowej
 2. Jak znaleźć stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl – Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie należy „zjechać” na sam dół strony i tam odnaleźć baner Olimpiady zmieniający się sekwencyjnie. „Wejść” w olimpiady i kliknąć na OWR
 3. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.owr.parafiakrosniewice.pl

Łowicz, 01 września 2022 r.