Etap Dekanalny

Komitet Główny – Tutaj
Etap dekanalny – 30 kwietnia 2022 (sobota) godz. 10.00
Protokół elektroniczny (puszczamy z zahasłowanej strony) – TUTAJ

1. Pytania etap dekanalny – TUTAJ

2. Odpowiedzi etap dekanalny – TUTAJ

3. Pytania dodatkowe – TUTAJ

Drodzy   Księża Dziekani

                     Podobnie jak w latach ubiegłych, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej, organizuje Olimpiadę Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych OWR 2022.
Hasło Tegorocznej olimpiady brzmi:

 Jestem, Pamiętam, Czuwam”.

„Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roku św. Józefa”
                     Etap szkolny został już przeprowadzony 06 kwietnia 2022 r. Przed nami etap dekanalny. Bardzo proszę Ks. Dziekana, aby w sobotę 30 kwietnia br. przygotować i przeprowadzić etap dekanalny. Wskazane byłoby zaangażowanie księży wikariuszy i nauczycieli religii.
Parę szczegółów z regulaminu OWR:
§ 6.
 1. Etap dekanalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu dekanalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie dekanalnym.
 2. Odpowiedzialnym za etap dekanalny jest miejscowy ks. dziekan lub kapłan oddelegowany przez ks. dziekana.
 3. Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
 4. Pytania na etap dekanalny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem dekanalnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez ks. Dziekana. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie przed etapem dekanalnym.
 5. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 6. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny tylko do ks. Dziekana.
 7. Koperta z pytaniami otwierana jest w obecności piszących.
 8. Jeśli w etapie dekanalnym brało udział do 25 osób (włącznie), dekanat na etapie diecezjalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 26 do 35, cztery osoby a powyżej 35, pięć osób. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap diecezjalny więcej niż pięć osób.
 9. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny OWR razem z pytaniami na etap dekanalny.
 10. Na etap diecezjalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów na etapie dekanalnym oraz zajęli jedno z trzech, czterech lub pięciu miejsc. (patrz punkt 8)
 11. Czas pisania testu na etapie szkolnym 45 minut.
Dziękując Księżom Dziekanom za pomoc i współpracę w organizowaniu naszej diecezjalnej Olimpiady Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych przesyłamy wyrazy wdzięczności.

Koordynator OWR

Ks. Tomasz Jackowski